• 1r100_2883.jpg
  • 1img_2890_elephants_etosha_namibia.jpg
  • Sustenance
  • 1_mg_0236_2.jpg
  • 1img_3609_edited_2_elephants_.jpg
  • 1img_0909_elephants.jpg
  • 1img_8991_elephant_calf.jpg
  • 1img_9462_mashatu_elephants.jpg
  • 1_mg_0236_elephants_botswana_2006.jpg
  • 1_mg_0243_elephants_botswana_2006.jpg
  • Journey